Η «απροστάτευτη» προστασία της Π.Ο.Π. φέτας


Κατηγορία: Διατροφή

Αποστολέας:

Στεφανάκης Πέτρος

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Λένε οι ιθύνοντες εδώ στην Ελλάδα όχι θέλουν να αναπτύξουν την κτηνοτροφία. Μεταξύ των κτη­ νοτροφικών ζώων βρίσκονται και τα αιγοπρόβατα που παράγουν γάλα. Για το άλλο γάλα, το αγελαδι­ νό, είναι μία άλλη «πικρή» ιστορία». Θα επικε­ ντρωθούμε στο αιγοπρόβειο γάλα, επειδή με αυ­ τό παρασκευάζεται η Φέτα.

Σε κανέναν απολύτως από τους «σχεδιαστές» της κτηνοτροφικής ανάπτυξης στη χώρα μας, δεν έχει γί­ νει αντιληπτό ότι η «φέτα» κινδυνεύει ακόμη, ό­ σον αφορά την υπόσταση της στις διεθνείς αγορές. Οι λίγες φωτεινές εξαιρέσεις της σωστής παρασκευής φέτας δεν λύνουν το θέμα, αλλά αντίθετα επιβεβαιώ­ νουν τον κανόνα της «τουρλού» φέτας.

Δεν περιμένουν από εμάς οι ευρωπαίοι ανταγωνι­ στές μας (με πρωτεργάτες τους Γερμανούς, Δανούς και Γάλλους) για να διαβάσουν τι συμβαίνει στη χώ­ ρα μας, γιατί είναι γνωστό ότι η... κατασκοπία της φέτας δίνει και παίρνει. Παίρνουν δείγματα από το ε­ μπόριο, αναλύουν τα στοιχεία και τα ..αποθηκεύουν. Και όταν έρθει η ώρα που θα νομίζουν οι φραγκολεβαντίνοι ότι είναι η κατάλληλη, θα τα παρουσιάσουν και εμείς θα ...κλαίμε γοερά γιατί οι «κακοί» μας έ­χουν βάλει στο μάτι.

Δεν χρειάζεται να μας βγάλει κανείς στο μάτι. Εδώ γίνεται ότι είναι δυνατόν να βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας.

Να υπενθυμίσουμε ότι η μεταβατική περίοδος λήγει στις 14 Οκτωβρίου 2007, όσον αφορά τις ευρω­ παϊκές επιχειρήσεις που παρήγαγαν φέτα πριν τις 14 Ιουλίου 1987, οι οποίες έχουν το δικαίωμα να παρά­ γουν, με την προϋπόθεση να μην χρησιμοποιούν σύμβολα και ονόματα που παραπέμπουν στην ελλη­ νική παράδοση. Μετά το 2007 δεν θα παράγουν φέτα. Αλήθεια ποιος το πιστεύει αυτό;

Να τονίσουμε ότι η Κοινοτική νομοθεσία δεν δε­ σμεύει τις Τρίτες Χώρες να παράγουν φέτα και οι ο­ ποίες μπορούν να υπογράφουν με «ελληνικά» σύμβο­ λα την παραγωγή τους. Πληροφοριακά στο Ντου μπάϊ πουλιέται φέτα από πρόβειο γάλα της Αιγύπτου 2,50 ευρώ το κιλό!!!

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι διάφορες ελληνι­ κές αρχές να παρακολουθούν τις διεθνείς αγορές και ιδίως τις γύρω από τη Μεσόγειο χώρες (λέμε τώ­ ρα εμείς).

Για να δώσουμε και δυο - τρεις αριθμούς. Η πα­ γκόσμια αγορά φέτας εκτιμάται σε 400.000 - 500.000 τόνους από τους οποίους η Ελλάδα εξάγει μόνο τους 10.000-15.000 τόνους. Με στοιχεία του 2003 (δεν υπάρχουν νεότερα στο Υπουργείο Αγρο­ τικής Ανάπτυξης!!!) είχαν παραχθεί 87.900 τόνοι φέτας από επιχειρήσεις που... δηλώνονται και 55.700 τόνοι «μαλακά τυριά» παραχθέντα στις α­ γροτικές εκμεταλλεύσεις.

Η συνολική παραγωγή αιγοπρόβειου γάλα­ κτος, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ­ ξης το 2003 ήταν 1.141.000 τόνοι. Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ το 2004 ήταν 1.266.000 τόνοι και σύμφωνα με τον ΕΛ.Ο.Γ το 2005 ήταν 605.000 τόνοι. Δηλαδή α­ ληθινό αλαλούμ των στοιχείων.

Φέτα και αιγοπροβατοτροφία

Ας δούμε τη σχέση αιγοπροβατοτροφίας και παρα­ σκευής της φέτας. Ενισχύοντας το ένα «πόδι» της κτηνοτροφικής ανάπτυξης τότε το όλο «σώμα» χω­ λαίνει. Έτσι συμβαίνει και με τον κλάδο. Ναι μεν, με Σχέδια Βελτίωσης ενισχύεται η αιγοπροβατο­ τροφία, αλλά δεν έχουν σκεφτεί αυτοί που πρέπει, το που και πως θα απορροφηθεί το παραγόμενο γάλα και κυρίως σε ποιες τιμές. Το θέμα έχει ακό­ μη μερικές πτυχές.

Ήδη οι τιμές του αιγοπρόβειου γάλακτος αναμένε­ ται να πέσουν ακόμη περισσότερο και οι κτηνοτρό­φοι που έχουν χρεωθεί κάποια εκατομμύρια, για να φτιάξουν τη μονάδα τους, δεν ξέρουν τι να κάνουν.

Μία άλλη πτυχή είναι ο χρόνος έγκρισης των Σχε δίων Βελτίωσης. Όταν γίνεται η μελέτη για να κατα­ τεθεί π.χ. ο σίδηρος είχε μία άλφα τιμή. Όταν έγινε η έγκριση ο σίδηρος έχει άλφα + οπότε ο προϋπολογι­ σμός ...έχει πέσει έξω.

Επίσης δεν έχει υπολογισθεί το γάλα που θα παρα­ χθεί από τις νέες μονάδες, όπου σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα αποθέματα, τις εισαγωγές - νόμιμες και παράνομες - και τη σκόνη γάλα, μας δίνουν τεράστιες ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος με αποτέλε­ σμα τη διασάλευση της αγοράς.

Παράλληλα για την παραγωγή φέτας θα πρέπει το γάλα να προέρχεται από αιγοπρόβατα ελληνικών φυλών με γενεαλογικά πιστοποιητικά. Τα προγράμ­ματα γενετικής βελτίωσης και προστασίας των αυτο­ χθόνων φυλών, αποτελούν ουσιαστικό υπόβαθρο πά­ νω στο οποίο στηρίζεται η οργάνωση της κτηνοτρο­ φικής παραγωγής και θα πρέπει να τύχουν ξεχωρι­ στής φροντίδας. Θα μπορούσε επίσης να ενισχυθεί η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από ιδιωτικούς φορείς, οι ο­ποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωμα­ τικά προς τα υφιστάμενα προγράμματα, ιδίως στον τομέα της εισαγωγής νέων τεχνολογιών όπως η πλη­ροφορική και η βιοτεχνολογία.

Όταν όμως εγκρίνονται όλα μαζί τα Σχέδια Βελ­τίωσης - και όχι κλιμακωτά όπως θα ήταν φυσιολογι­ κό - είναι φυσικό να ψάχνουν όλοι οι εγκριθέντες κτηνοτρόφοι ταυτόχρονα για τέτοια ζώα. Είναι δυνα­ τόν να βρεθούν; Γιατί ποιος θα είναι ο κτηνοτρόφος που θα εκτρέφει π.χ. για δύο χρόνια πρόβατα φυλής Χίου, για να τα πουλήσει ή για να εγκριθεί το δικό του Σχέδιο; Τα έξοδα είναι τεράστια, γιατί εκτός από τις βουκολικές στιγμές που έχουμε όταν βόσκουν τα προβατάκια στα βουνά, χρειάζονται και οι ζωοτροφές οι οποίες είναι από ακριβές έως πανάκριβες για τους Έλληνες κτηνοτρόφους.

Αυτό τι σημαίνει; Ότι μήπως έρθει η στιγμή που θα πληρώνουν οι κτηνοτρόφοι τους μεταποιητές, για να τους αγοράσουν το γάλα;

Κι ερχόμαστε στα τυροκομεία, όπου καταλήγει το γάλα είτε για την παρασκευή της φέτας είτε για άλλα τυριά. Εδώ η υπόθεση είναι τραγελαφική. Οι σωστοί τυροκόμοι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους «έξυπνους» τυροκόμους. Όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Ο έλεγχος; Αυτός γίνεται είτε από την ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση είτε από το... πουθενά.

Η Ομοσπονδία Τυροπαραγωγών Παραδοσιακών Προϊόντων, έχει κάνει τις προτάσεις της προς το Υ­ πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ναι μεν ο υφυ­ πουργός κ. Αλ. Κοντός μερικές θα τις ανακοινώσει και θα υλοποιηθούν με μία (ακόμη) νέα Κοινή Υ­πουργική Απόφαση (ΚΥΑ), αλλά τη στιγμή που υ­ πάρχει νομοθεσία ελληνική και κοινοτική γιατί θα πρέπει να την ...ερμηνεύσουμε; Ισχύει ή δεν ισχύει;

Οι προτάσεις της Ομοσπονδίας είναι οι εξής: —Να γίνεται έλεγχος στο ισοζύγιο εισκομισθέντος γάλακτος και να ελεγχθούν οι δηλωθείσες ποσότη­ τες στον ΕΛ.Ο.Γ

—Να αξιολογηθούν και να διερευνηθούν τέτοια φαι­ νόμενα και να ενταθούν οι δειγματοληψίες και οι έλεγχοι σε εγκαταστάσεις τρίτων (πχ αποθήκες σούπερ μάρκετ, εταιρείες συσκευασίας κλπ). — Να ενημερωθούν οι αντίστοιχοι Γεωργικοί και Ε­ μπορικοί ακόλουθοι των κρατών στα οποία εξάγε­ ται Φέτα για την παρακολούθηση και δειγματολη­ ψία.

—Να εξεταστεί αν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ 420/93 και ο νόμος 2538/97 κατά τη διακίνη­ ση του ενδοκοινοτικού εμπορίου. —Να εφαρμοστεί εξαιρετικά αυστηρός έλεγχος και απαγορευτεί παντελώς η παραγωγή άλλων ειδών τυριών στις εγκαταστάσεις που έχουν επιδοτηθεί για την παραγωγή ΠΟΠ Φέτας.

Ο κίνδυνος λοιπόν παραμονεύει, γιατί εκτός του όχι θα χάσουμε τη Φέτα ως ΠΟΠ προϊόν, που ση­ μαίνει κατάργηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτής της ιδιαιτερότητας, σε περίπτωση που απο­καλυφθεί νοθεία στη Φέτα και αυτό μπορεί να ση­ μαίνει και την απαίτηση επιστροφής των επιδοτή σεων από παραγωγικές μονάδες, οι οποίες χρησιμο­ ποιούν τον εξοπλισμό που προορίζεται για την πα­ ραγωγή προϊόντων ΠΟΠ για να παρασκευάζουν και άλλα προϊόντα.

 

Αυτή την πτυχή τη γνωρίζουν οι....φύλακες της Φέτας; Ένα διάσημο προϊόν, σαν τη Φέτα, έχει η Ελλάδα. Και ας γίνει επιτέλους αντιληπτό ότι όσοι νομίζουν ότι κερδίζουν κάποια πρόσκαιρα ευρώ, στην ουσία θα τα χάσουν όλα, εάν και εφόσον δεν προστατεύει ο καθένας από την δική του πλευρά τη Φέτα.

 

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: