«Προτάσεις ΕΣΕΕ για Αναμόρφωση του Φορολογικού Νομοσχεδίου»


Κατηγορία: Ειδήσεις-Πολιτική

Αποστολέας:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Δείτε το προφίλ του αποστολέα
Αύξηση Γραμματοσειράς Μείωση Γραμματοσειράς Περισσότερα άρθρα αποστολέα Εκτύπωση σελίδας

Βασική θέση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) σε ότι αφορά τη φορολογική νομοθεσία είναι η ψήφιση ενός απλού, σύγχρονου, δίκαιου και εφαρμόσιμου φορολογικού συστήματος με μακροχρόνια προοπτική που θα κατανέμει δίκαια τα βάρη σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. 

Με επείγουσα επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει σειρά θεμάτων που πρέπει να ξαναδεί η ηγεσία του Υπουργείου κατά τη διάρκεια της συζήτησης του φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή καθώς κατά τη διαβούλευση του νομοσχεδίου στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας που είχε συστήσει το υπουργείο δεν εισακούστηκαν πολλές από τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων όπως της ΕΣΕΕ

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Κορκίδη: «Ο πρωτοφανής ασφυκτικός κοινοτικός κλοιός στην ελληνική οικονομία επέβαλλε στο οικονομικό επιτελείο να ανακοινώσει βιαστικά μια καταιγίδα φορο – αλλαγών, αποφασίζοντας με προσχηματική διαβούλευση για εμάς, χωρίς εμάς. Οι βαθιές αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνουν μέτρα σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής, χωρίς όμως αναπτυξιακό χαρακτήρα για τις επιχειρήσεις και χωρίς κίνητρα τόνωσης της κατανάλωσης στην ελληνική αγορά.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δυστυχώς, δεν περιλαμβάνει μέτρα για την επιβίωση και τη σωτηρία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιβαρύνσεις για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι δεδομένη παρά τη διαμόρφωση της νέα φορολογικής κλίμακας, κυρίως από το διαχωρισμό των φορολογητέων κερδών σε διανεμόμενα και μη διανεμόμενα κέρδη. Οι συναλλαγές άνω των 1.500 ευρώ χωρίς μετρητά αλλά με δίγραμμες επιταγές και πιστωτικές κάρτες είναι εκτός εμπορικής πραγματικότητας.

Το υγιές, νόμιμο, ελληνικό εμπόριο, που εκπροσωπεί η ΕΣΕΕ, επικροτεί το μέτρο τοποθέτησης ταμειακών μηχανών, παντού, σε όλη την αγορά και της έκδοσης αποδείξεων από όλους ανεξαιρέτως».

Πιο συγκεκριμένα τα σχόλια και οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για αναμόρφωση του φορολογικού νομοσχεδίου:

·        Πρόβλεψη στις διατάξεις που αφορούν τη φορολογική κλίμακα, σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή της κλίμακας και των αντίστοιχων φορολογικών επιβαρύνσεων σύμφωνα και με παλαιότερη κυβερνητική εξαγγελία.

·        Φορολογική ελάφρυνση κατά τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων, από τους γονείς σε πρόσωπα με βαθμό συγγένειας α βαθμού. Ζητείται στηλογική ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νέων και της μεταφοράς τεχνογνωσίας από τους γονείς στα παιδιά. Η μεταβίβαση επιβαρύνεται με μεγαλύτερο φόρο 5% και 10% ανά περίπτωση, αντί 1,2% και 2,4% αντίστοιχα που ίσχυε ως σήμερα. 

·        Η υποβολή οριστικών δηλώσεων (δύο τελευταίες περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Σχ/Ν) που υποχρεωτικά θεσπίζεται κατ’ έτος, τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, για αμοιβές και παρακρατούμενους φόρους που παρακρατά και αποδίδει η κάθε επιχείρηση για συγκεκριμένες ομάδες επιτηδευματιών, κρίνεται σκόπιμο για λόγους απλοποίησης του φορολογικού συστήματος και μείωσης των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων, η ίδια πληροφορία να δίνεται μέσω των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων του άρθρου 20 του ΚΒΣ, π.χ. ένας κωδικός που θα ορίζει το είδος της αμοιβής και το ποσοστό της παρακράτησης φόρου.

·        Εξόφληση συναλλαγών αξίας άνω των €1.500 με ιδιώτες καταναλωτές. (παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Σχ/Ν) Κατά την ΕΣΕΕ θα δημιουργήσει δυσλειτουργία στην αγορά διότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει μεγάλη μερίδα καταναλωτών η οποία δεν έχει ή δεν επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε τραπεζικά προϊόντα. (π.χ. κάτοικος απομακρυσμένου χωριού). Παράλληλα, αντί να βοηθήσουμε την εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων, με την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούν οι επιχειρήσεις σε παρατυπίες.  

·        Συναλλαγές άνω του ποσού των €3.000 που βάσει νέου ΝΣΧοφείλουν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη βάση της ΓΓΠΣ (παράγραφος 1 του άρθρου 20 του Σχ/Ν). Επιβαρύνει οικονομικά τις επιχειρήσεις με κόστος πληροφορικών συστημάτων και προγραμμάτων. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή στερούνται υποδομής μηχανογράφησης και γνώσεων. Στην παράγραφος 2 που ορίζει τον τρόπο εξόφλησης των τιμολογίων αυτών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η εκχώρηση επιταγών πελατείας. Και σε τελική ανάλυση, απαιτείται να είναι πιο ελαστική η διάταξη διότι μάλλον θα δημιουργήσει δυσλειτουργία στην αγορά και θα αυξήσει τον κίνδυνο δημιουργίας σχέσεων συναλλαγής μεταξύ ελεγκτών και φορολογουμένων. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η έως σήμερα ισχύουσα διάταξη η οποία αναφέρεται σε εξόφληση συναλλαγής άνω των €15.000 με ειδικό τρόπο, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα σε σχέση με την περιστολή της φοροδιαφυγής.

·        Το βάρος απόδειξης της συναλλαγής (παράγραφος 4 του άρθρου 20 του ΝΣΧ), το φέρει ο λήπτης φορολογικού στοιχείου. Με την ίδια διάταξη επιβάλλεται η επιβεβαίωση από ηλεκτρονική βάση όχι μόνο της ακρίβειας των στοιχείων αλλά και της φορολογικής συνέπειας του αντισυμβαλλόμενου εκδότη. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕθα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι κάτι τέτοιο ουσιαστικά υποχρεώνει τους συναλλασσόμενους να ελέγχουν τους αντισυμβαλλόμενους και να υποκαθιστούν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όταν μάλιστα η ΓΓΠΣ έχει στη διάθεσή της τα παραπάνω στοιχεία.

·        Συμψηφισμός των οφειλών προς το Δημόσιο. Ζητείται να θεσπιστεί νομοθετική παρέμβαση δίκαιης αντιμετώπισης του φορολογουμένου από το κράτος, με τον συμψηφισμό των οφειλών προς το Δημόσιο με απαιτήσεις των επιχειρήσεων και ειδικότερα με απαιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ

·        Θέσπιση κίνητρων για τη συγχώνευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα οποία αφενός μεν θα απαλλάσσουν τις συγχωνευθείσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη φορολόγηση της υπεραξίας, αφετέρου δεθα παρέχουν μειωμένους φορολογικούς συντελεστές για μία πενταετία. Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί η ευκαιρία δημιουργίας εύρωστων επιχειρήσεων οι οποίες λόγω οικονομιών κλίμακας, θα έχουν καλύτερη απόδοση.

·        Να διατηρηθεί η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του ΦΠΑ (Με το άρθρο 63 του Σχ/Ν, καταργείται) Κρίνεται απαραίτητο, λόγω της οικονομικής συγκυρίας να διατηρηθεί και να επεκταθεί επιτρέποντας στους υπόχρεους να υποβάλλουν την περιοδική δήλωση του ΦΠΑ, να βεβαιώνεται το αντίστοιχο ποσό και από εκεί και πέρα να επιβάλλεται προσαύξηση εκπροθέσμου. Με αυτόν τον τρόπο, γνωστοποιούνται τα απαραίτητα δεδομένα για τον ΦΠΑ και έτσι πια δεν εξωθείται ο επιτηδευματίας σε υποβολή μη ειλικρινών δηλώσεων.

·        Επιβολή ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας,  ζητείται η άμεση αναστολή της έναρξης ισχύος της διάταξης της παρ. 4, άρθρο 17 του Νόμου 3833/2010 και της αναβολής υποχρέωσης απόδοσης φόρου πολυτελείας, (που σήμερα ορίζεται ότι είναι η 4/3/2010) έως ότου εκδοθούν οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις που θα δίδουν τις αναγκαίες διευκρινίσεις και θα επιτρέπουν τον σαφή διαχωρισμό των προϊόντων, θα ορίζουν σαφείς ελεγκτικές διαδικασίες και δεν θα αφήνουν περιθώρια για τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού. 

·        Σχετικά με την επέκταση της παρακράτησης φόρου 8% για παροχή υπηρεσιών και από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, εκτιμάται ότι το μέτρο δημιουργεί πρόσθετη υποχρέωση και βάρος στις επιχειρήσεις και ζητείται να αναγράφεται στα εκδιδόμενα παραστατικά ότι ο φόρος θα αποδοθεί από τον εκδότη του παραστατικού.

·        Τέλος, η ΕΣΕΕ επισημαίνει ότι είναι σημαντικό το συγκεκριμένο Σχ/Ν να συμπεριλάβει και κίνητρα επιβράβευσης όσων είναι συνεπείς προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα
Εκτύπωση σελίδας
Αποστολή σε φίλο

Σχολιάστε:Σχετικές Κατηγορίες

Δημοσκόπηση
Ο διαχωρισμός του νομού σύμφωνα με το "Σχέδιο Καποδίστρια" πιστεύετε λειτουργεί θετικά ή αρνητικά στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Θετικά
Αρνητικά
Δεν έπαιξε κανένα ρόλο
Δε γνωρίζω

Δείτε αποτελέσματα
Δημοτικές Εκλογές 2010 & Περιφερειακές εκλογές 2010 Χρήσιμα & Καθημερινά

Κατασκευή Rethimno.gr

κατασκευή ιστοσελίδων
Επικοινωνία με EnterTheWeb
Λεωφ. Κουντουριώτη 77
Ρέθυμνο-Κρήτη
Τ.Κ. 74100
τηλ: 28310-28608
φαξ: 28310-28609
κιν: 693 44 318 28
e-mail: