Print
Αποστολέας:

 
Οι προτεραιότητες των Μμε στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Οι Μμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε ένα νέο σταυροδρόμι. Η αβεβαιότητα που περιβάλλει την οικονομία, η χρηματοπιστωτική αναταραχή και η δημοσιονομική κρίση που έχει πλήξει κυρίως τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου έχει περιορίσει την αυτοπεποίθηση των Ευρωπαίων επιχειρηματιών και έχει μειώσει τις επιδόσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τους τελευταίους μήνες. Η Ε.Ε. και τα Κράτη Μέλη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν από κοινού το πρόβλημα με πολιτικές επαναφοράς της οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης και επανιδρύοντας πηγές πίστωσης της αγοράς. Ωστόσο, όλες αυτές οι προσπάθειες πρέπει να ταυτιστούν με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 25.000.000 μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, έχουν δρομολογηθεί οι συζητήσεις για αρκετά σοβαρά προγράμματα της περιόδου 2014-2020, δημιουργώντας τους επόμενους μήνες παράλληλες προτεραιότητες τόσο για την βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των Μμε επιχειρήσεων, όσο και για τις απαραίτητες μελλοντικές ενέργειες. Με την Ευρώπη να βρίσκεται στο ξέσπασμα της ύφεσης ήρθε  η ώρα της απόφασης να στηριχθεί η πραγματική οικονομία και να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

Τι χρειάζονται σήμερα οι Μμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

 • Τη θέσπιση ενός φορέα οικονομικού διαλόγου μεταξύ των Μμε που θα συμβαδίζει με την αρχή "σκέψου σε μικρή κλίμακα"

Οι Μμε της Ευρώπης ζήτησαν από την Ε.Ε. ένα νέο "οικονομικό διάλογο για τις Μμε" για βελτίωση του Κανονισμού Small Business Act 2011 στην γραμμή της αρχής "σκέψου σε μικρή κλίμακα". Η νέα διοικητική δομή εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών για τους μικρομεσαίους με τον διορισμό και από τις 27 χώρες ειδικών εθνικών αντιπροσώπων των ΜΜΕ ("SME Envoys") ίσως ήταν απαραίτητη, αλλά δεν είναι αρκετή για να καλύψει το κενό μεταξύ των κέντρων αποφάσεων και των Ευρωπαίων μικρομεσαίων.

Με αυτό το σκεπτικό η UEAPME, ο κοινωνικός εταίρος των μικρομεσαίων στην Ευρώπη, υποστηρίζει την δημιουργία ενός φορέα  "διαλόγου μικρομεσαίων" αποτελούμενο από τους SME Envoys, την UEAPME, Ευρωβουλευτές και εκπροσώπους άλλων επαγγελματικών οργανώσεων. Αυτή η ομάδα θα είναι η πλατφόρμα για ένα δημιουργικό διάλογο υψηλού επιπέδου εφ’ όλης της ύλης των θεμάτων που βρίσκονται σήμερα στο τραπέζι και αφορούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για να παρακολουθεί την σύγκλιση μεταξύ των προτάσεων και των διαδικασιών της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Ο φορέας "οικονομικού διαλόγου μικρομεσαίων" θα μπορεί να εγγυηθεί την εφαρμογή της αρχής "σκέψου σε μικρή κλίμακα" και θα διευκολύνει την πάγια απαίτηση για καλύτερους και απλούστερους κανονισμούς.

 • Την περαιτέρω ταύτιση των Προγραμμάτων 2014-2020 με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των Μμε

Η περαιτέρω ταύτιση των Προγραμμάτων 2014-2020 που βρίσκονται στο στάδιο των συζητήσεων με τις ανάγκες και τις προσδοκίες της αγοράς είναι πολύ κρίσιμη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι προτάσεις για τα προγράμματα "COSME", HORIZON 2020" και "2014-2020 COHESION POLICY" μπορούν να αποδειχθούν πολύ ενδιαφέρουσες αφού μπορούν να δώσουν νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Τους επόμενους λοιπόν μήνες πριν διαμορφωθούν τα τελικά σχήματα αυτών των προγραμμάτων είναι απαραίτητο να κατατεθούν προτάσεις και να υπάρξουν βελτιώσεις και αλλαγές, στα εν λόγω Προγράμματα:

1.    Πρόγραμμα "Horizon 2020"

  • Τα όργανα των μικρομεσαίων απαιτούν έναν προϋπολογισμό 15% του συνολικού προγράμματος καθώς επίσης μία απλή διαχειριστική δομή και εύκολη πρόσβαση.
  • Ο ορισμός Μμε πρέπει να διατηρηθεί και να εξαφανιστούν οι δυσκολίες των εγγυήσεων για δανειοδότηση.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος θα:

  • Ενδυναμώσει τη θέση της Ε.Ε.(27) στην επιστήμη, με έναν προϋπολογισμό 24.598.000.000. Αυτό θα ανυψώσει την έρευνα  πολύ υψηλού επιπέδου  στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης μίας αύξησης της χρηματοδότησης κατά 77% για το πολύ επιτυχημένο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  Έρευνας (ERC).
  • Ενισχύσει τη βιομηχανική υπεροχή στην καινοτομία κατά 17.938.000.000 ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει μεγάλες επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες (τεχνολογίες κλειδιά), μεγαλύτερη πρόσβαση στο κεφάλαιο και υποστήριξη των ΜμΕ.
  • Συνεισφέρει 31.748.000.000 ευρώ για την παροχή βοήθειας διευθέτησης ζητημάτων που προκαλούν σοβαρές ανησυχίες και αφορούν - αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων – όλους τους Ευρωπαίους, όπως η κλιματική αλλαγή, η ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών και η επίτευξη μεγαλύτερης κινητικότητας,  η προσπάθεια που γίνεται προκειμένου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να γίνουν περισσότερο προσιτές, την εξασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των τροφίμων αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι (οι Ευρωπαίοι) με την πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού.

2.    Πρόγραμμα "Cosme" (βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μμε)

  • Το πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την πλήρη εφαρμογή της αρχής του Small Βusiness Act σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα.
  • Μπορεί να χτίσει διόδους διαλόγου και συνεργασιών μεταξύ οργανώσεων μικρομεσαίων.
  • Δίνεται η δυνατότητα επικαιροποίησης και αναβάθμισης του Enterprise Europe Network.(Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων).
  • Μπορεί να συμβάλει στην κατάργηση των δυσκολιών όσον αφορά στις εγγυήσεις για δανειοδοτήσεις.

Μέσω της εφαρμογής του προσδοκάται:

  • Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις ΜμΕ.
  • Η καλλιέργεια περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη δημιουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
  • Ενθάρρυνση του «επιχειρείν» (του επιχειρηματικού πνεύματος – κουλτούρας) στην Ευρώπη.
  • Αύξηση – βελτίωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27).
  • Παροχή βοήθειας στις μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να  ασκούν τη δραστηριότητά τους εκτός της χώρας στην οποία ανήκουν και να βελτιώσουν  τη πρόσβασή τους στις αγορές.
  •  
  • Πρόγραμμα Συνοχής 2014-2020
  • Η φιλοσοφία της συνδιαχείρισης και συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Η πλήρης συμμετοχή των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων είναι απόλυτη προτεραιότητα  και προϋπόθεση για την επιτυχή έκβασή του.
  • Οι περιορισμοί στην κατανομή του προϋπολογισμού ανάλογα με κριτήρια ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης πρέπει να επανεξεταστούν.
  • Θα πρέπει να υποστηριχθεί με κοινοτικά κονδύλια η δημιουργία εργαλείων χρηματοδότησης των μικρομεσαίων ακόμα και πριν το 2014.
  • Ο τρόπος αντιμετώπισης και χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να απλοποιηθεί για τα μικρά προγράμματα ακόμα περισσότερο από ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων που θα αποτελούνται από εκπροσώπους των μικρομεσαίων σε κάθε επίπεδο, φορέα (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό) και βεβαίως σε κάθε χώρα της Ε.Ε. των 27.

Η σημασία της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των Μμε από τα Κράτη – Μέλη
Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη προσπαθεί να υποβοηθήσει τις Μμε και να μειώσει την απόσταση μεταξύ των κέντρων αποφάσεων και των μικρομεσαίων της αγοράς σε αντίθεση με την Ελλάδα, που οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις μικραίνουν, μειώνονται, ενώ η  ελληνική κυβέρνηση απομακρύνεται συνεχώς από αυτές, σαν να συναινεί με την έκθεση της ΕΤΕ και να αποδέχεται την γραμμή της Τρόικας να κλείσουν μία στις τρεις ελληνικές επιχειρήσεις. Ανεξάρτητα από τις εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις και την διαφορετική ταχύτητα που τρέχει η υπόλοιπη Ευρώπη σε σύγκριση με την περισσότερο από όλες τις χώρες, ταλαιπωρημένη οικονομικά  Ελλάδα, υπάρχουν κοινές θέσεις και προτάσεις που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των εθνικών και τοπικών αγορών για να στηρίξουν όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως:

 • Η προώθηση – θέσπιση  φορολογικών και αγορανομικών  μεταρρυθμίσεων, οι οποίες μπορούν σίγουρα να αναβαθμίσουν την παραγωγικότητα, την ποιότητα των υπηρεσιών και την ανταγωνιστικότητα των Μμε.
 • Η παροχή της δυνατότητας για  ευέλικτη χρηματοδότηση, μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στις μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών προς τις Μμε.
 • Τέλος, η  απλοποίηση  των κανονισμών και η μείωση της γραφειοκρατίας  των Βρυξελλών θα πρέπει κάποτε να γίνει πραγματικότητα.

Η συνέχεια για το παρόν και το μέλλον των μικρομεσαίων της Ευρώπης θα δοθεί στο Συνέδριο της Κύπρου τον Νοέμβριο με θέμα: "Βοηθώντας τις μικρομεσαίες να αναπτυχθούν" βελτιώνοντας την πρόσβασή τους στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και την επέκτασή τους στις διεθνείς αγορές.

Το ελληνικό εμπόριο θεωρεί ότι η τελική διαμόρφωση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 είναι πολύ σημαντική, αλλά περισσότερο σημαντική θεωρεί την βοήθεια των Ευρωπαϊκών μηχανισμών και ιδιαίτερα του νέου ESF, ώστε οι ελληνικές μικρομεσαίες να μπορέσουν να φθάσουν μέχρι το 2014 για να συνεχίσουν. Όσο ακόμα στη χώρα, η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (38,89%), ενώ η οικονομία ζητάει απεγνωσμένα «ανάσες» ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν μέχρι την επόμενη προγραμματική περίοδο. Τα 14 δις αδιάθετα κονδύλια του ΕΣΠΑ μπορούν να είναι το κλειδί της επιθυμητής διετούς παράτασης του προγράμματος της δημοσιονομικής  προσαρμογής της χώρας μας, εάν βεβαίως απορροφηθούν άμεσα.

Η ΕΣΕΕ κατανοεί ότι η προτεραιότητα των Μμε στην Ευρώπη είναι ο σχεδιασμός της περιόδου 2014-2020, αλλά γνωρίζει πολύ καλά ότι η προτεραιότητα των Μμε στην Ελλάδα είναι η επιβίωσή τους για να φθάσουν μέχρι το 2014. Πιστεύει, όμως, ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρώπη όλες οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις  χωράνε άνετα σε ένα πολύ μεγάλο κόσμο.


Rethimno.gr - Το Ρέθυμνο e-λεκτρονικά!