Print
Αποστολέας:

 
ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ προτείνουν λύσεις στο πρόβλημα του ΕΟΠΥΥ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπειών των προεδρείων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ κ. Γ. Βουδούρη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των οργανώσεων για τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της πορείας του Οργανισμού, η ανάδειξη των προβλημάτων υποχρηματοδότησης που αντιμετωπίζει, καθώς και η εξέταση κοινά αποδεκτών προτάσεων χρηματοδότησής του.

Η μέχρι σήμερα λειτουργία του Οργανισμού συναντά σοβαρά εμπόδια, με σημαντικότερο εκείνο της υποχρηματοδότησης, που είτε εκφράζεται με μείωση εσόδων, είτε με έλλειψη ρευστότητας. Η κρατική χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ  προβλεπόταν από τον ιδρυτικό του νόμο (Ν. 3918/2011) στο 0,6% του ΑΕΠ, στις αρχές του έτους, ωστόσο επιβλήθηκε μείωση 500 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούσε με πτώση στο 0,4% του ΑΕΠ περίπου. Αντίστοιχα, τα έσοδα του Οργανισμού από ασφαλιστικές εισφορές βαίνουν διαρκώς μειούμενα λόγω της σημερινής μείωσης των αποδοχών-συντάξεων, της αύξησης του ποσοστού ανεργίας, του κλεισίματος των επιχειρήσεων και της γενικότερης οικονομικής δυσχέρειας. Επιπλέον, η συγκέντρωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ από τα ασφαλιστικά ταμεία, που διατηρούν τους κλάδους σύνταξης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.α.), οδηγεί κατά κανόνα στην καθυστερημένη απόδοσή τους στον Οργανισμό, καθώς και στη χρησιμοποίηση μέρους αυτών για πληρωμή συντάξεων.

Αυτή η οικονομική δυσπραγία προκαλεί συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας για ασφαλισμένους και συνταξιούχους, που κατά περιόδους στερούνται ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, ενώ παράλληλα οδηγεί τους συνεργαζόμενους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υγείας (ιατρούς, φαρμακοποιούς, θεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα κ.α.), σε οικονομική ασφυξία και συνακόλουθα σε υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους (προβληματική διάθεση φαρμάκων, αναστολή ιατρικών ή διαγνωστικών πράξεων κ.α.). Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από την ύπαρξη παλαιών οφειλών των μεταφερόμενων φορέων προς τους παρόχους υγείας και την καθυστέρηση επιχορήγησης του Οργανισμού με 1,5 δις από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση αυτών των οφειλών, όπως προβλέπεται και στο Ν. 4038/2012.

Στην παραπάνω κατάσταση προστίθεται αφενός η «επιλεκτική» ενσωμάτωση ορισμένων κλάδων υγείας νεοεντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ ταμείων (ΤΑΥΤΕΚΩ, Οίκος Ναύτου κ.α.), με μεταφορά των υποχρεώσεών τους προς τους ασφαλισμένους, αλλά απροθυμία ενίσχυσης του Οργανισμού με τις προσόδους ή με τα προς αξιοποίηση περιουσιακά τους στοιχεία και αφετέρου η αναλογικά πολύ χαμηλότερη συμμετοχή του ΟΓΑ στις δαπάνες του Οργανισμού σε σχέση κυρίως με τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ.   

Είναι επομένως απόλυτη ανάγκη να στηριχθεί στην πράξη ο Οργανισμός με συγκεκριμένες παρεμβάσεις άμεσης υλοποίησης:

 1. Επαναφορά της κρατικής επιχορήγησης του ΕΟΠΥΥ στο 0,6% του ΑΕΠ, όπως καθόριζε ο Ν. 3918/2011, και όχι στο 0,4% που θεσμοθετήθηκε λίγους μήνες μετά και στερεί περίπου 500 εκατ. ευρώ έσοδα από τον ΕΟΠΥΥ.
 2. Ανάληψη των προ της σύστασης του ΕΟΠΥΥ χρεών των ασφαλιστικών ταμείων (πριν από το Δεκέμβρη του 2011) προς τους παρόχους υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως προβλέπεται από το άρθρο 34 του 4038/2012. Να συνυπολογιστούν στα 6,76 δις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες και να δοθεί προτεραιότητα στην εξόφλησή τους μέσω μέρους από την επόμενη δόση της δανειακής σύμβασης.
 3. Άμεση νομοθετική ρύθμιση, που να επιβάλει τον απευθείας διαχωρισμό στη πηγή είσπραξης των εισφορών ασθενείας, ώστε να καταβάλλονται απευθείας στον ΕΟΠΥΥ και όχι μέσω των επιμέρους Ταμείων. Μόνο η συγκέντρωση των εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ από το ΙΚΑ κοστίζει σήμερα στον Οργανισμό περίπου 85 εκατ. ευρώ (προμήθεια για διαχείριση!).
 4. Αναζήτηση εναλλακτικού χρηματοδοτικού μοντέλου για τον Οργανισμό, που θα διασφαλίζει τη διακριτή και απρόσκοπτη χρηματοδότησή του.
 5. Η ισότητα των παροχών προς τους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ να συνοδευτεί σταδιακά και από ισότητα στις καταβαλλόμενες εισφορές ανεξαρτήτως φορέα προέλευσης του ασφαλισμένου.
 6. Πλήρης και άμεση μεταφορά στον ΕΟΠΥΥ των προσόδων και της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) των κλάδων υγείας των ενταγμένων Ταμείων, καθώς και όσων ακολουθήσουν. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στον Οργανισμό να συνάπτει βραχυπρόθεσμα δάνεια με τράπεζες (στη λογική των repos), ώστε να καλύπτει τρέχουσες ανάγκες του, διαχειριστική πρακτική που ακολουθείται ευρέως μέχρι σήμερα και από το ΙΚΑ.
 7. Συμψηφισμός οφειλών του ΕΟΠΥΥ ή των κλάδων υγείας των ταμείων που διαδέχτηκε προς παρόχους υγείας με δικές τους φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις (παρούσες ή μελλοντικές).
 8. Αποδέσμευση του ΕΟΠΥΥ από το δάνειο ύψους περίπου 80 εκατ. ευρώ  που έλαβε ο ΟΓΑ, εν αγνοία του ΕΟΠΥΥ, από την Αγροτική Εστία τον Δεκέμβριο του 2011 με συμφωνία εξόφλησής του από τις μελλοντικές εισφορές υγείας που προορίζονταν για τον ΕΟΠΥΥ
 9. Αναζήτηση και άλλων κοινωνικών πόρων για τον ΕΟΠΥΥ ή δέσμευση μέρους από υφιστάμενους σε κλάδους που αυξάνουν τον κίνδυνο νοσηρότητας, π.χ. τσιγάρα, αλκοόλ κ.α..
 10. Ανάληψη πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση προς τις φαρμακευτικές αποθήκες και βιομηχανίες για εξασφάλιση τουλάχιστον τρίμηνης πίστωσης προς τους φαρμακοποιούς και τον ΕΟΠΥΥ.
 11. Άμεση εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να προσδιοριστούν σε βάθος χρόνου οι υποχρεώσεις και οι απαιτούμενοι πόροι για τη λειτουργία του Οργανισμού. 

12. Κομβικής σημασίας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους είναι η ταχύτερη δυνατή ενίσχυση του δικτύου ιατρών, που διαθέτει ο Οργανισμός, με ενεργοποίηση στοχευμένων διαδικασιών στελέχωσης κατά ειδικότητα και περιοχή.   Είναι πολύ σημαντικό να καλυφθούν και ειδικότητες σε γιατρούς οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα Σε περιπτώσεις μάλιστα (δεν είναι λίγες) που διαπιστώνεται απροθυμία των γιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων από την ιδιωτική τοπική αγορά να ενταχθούν στον ΕΟΠΥΥ, κρίνεται σκόπιμη η αξιοποίηση του ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να συμβληθεί με τον Οργανισμό και να λειτουργήσει ως συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρικό προσωπικό, σε ωράριο εκτός ΕΣΥ, με την αντίστοιχη αποζημίωση.

Σε κάθε περίπτωση, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ δεν είναι διατεθειμένες να δεχτούν, στο όνομα της δημοσιονομικής προσαρμογής, οποιαδήποτε υποβάθμιση στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους, ιδιαίτερα κάτω από τις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Η Κυβέρνηση δε, θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσει την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των πολιτών και να αποτρέψει την εμφάνιση κοινωνικών αυτοματισμών συγκρουσιακού χαρακτήρα, μεταξύ επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων. 


Rethimno.gr - Το Ρέθυμνο e-λεκτρονικά!